תקנון הגרלה

תקנון הגרלה

 

 1. הגדרות
  • עורכת ההגרלה: פיקצ’ייר בע”מ;
 • “החנויות”: כל החנויות השייכות לרשת החנויות של עורכת ההגרלה, הידועות בשמן המסחרי: קסיאס או cassias;
 • “ההגרלה”: 3 הגרלות , שייערכו ע”י עורכת ההגרלה, בהתאם להוראות תקנון זה וההודעה בדבר מתן היתר כללי לעריכת הגרלות לפרסומת מסחרית לפי חוק העונשין, תשל”ז – 1977 ואשר תקנון זה הוא תקנונה;
 • “המפקח”: עורך הדין יעקב סער, משד’ שאול המלך 8, תל אביב;
 • הפרסים:
  • 3 כורסאות מדגם ריצ’י, אשר יוגרלו כורסה אחת ליום, לרוכשים החל מיום החל מיום ראשון, 4.5.2022 ועד ליום 7.5.2022, לא כולל ימים בהם החנויות סגורות בשל שבת, חג וכיו”ב;
 1. המשתתפים
  • רשאי להשתתף בהגרלה כל לקוח, אשר יבצע בתקופת ההגרלה, באיזו חנות מהחנויות, רכישה
 • לא רשאים להשתתף בהגרלה:

קטינים ופסולי דין;

המפקח, בעלי מניות עורכת ההגרלה, מנהליה ועובדיה ובני משפחותיהם מדרגה ראשונה.

 1. תקופת ההגרלה

4.5.2022 – 7.5.2022,

 1. השתתפות בהגרלה
  • רשאי להשתתף בהגרלה כל לקוח אשר ביצע רכישה.
 • כל לקוח רשאי להשתתף בהגרלה פעם אחת בלבד;
 • כל משתתף ימלא טופס המצוי בחנות וישלשלו בתיבת ההגרלה המצויה בחנות בה רכש את הטובין המקנים לו הזכות להשתתף בהגרלה;
 • כל זוכה באיזו מההגרלות יידרש להציג את החשבונית המקורית המעידה על עמידתו בתנאי ההגרלה כאמור בתקנון זה. ככל שלא עלה בידי הזוכה להציג החשבונית האמורה, תיפסל זכייתו ותערך הגרלה חוזרת בין כל הזכאים להשתתף באותה הגרלה;
 • עורכת ההגרלה תהא זכאית לדרוש מכל זוכה לשלם עלות הובלת הפרס בו זכה, ממחסניה ועד למקום בו יבקש לקבלו.
 1. שיטת ההגרלה
  • כל ההגרלות יבוצעו ביום שני, 09.5.2022, בשעה 12:00 במשרדי המפקח.
 • בתום ביצוע ההגרלות של הפרסים היומיים, ווידוי עמידת הזוכים בתנאיהם, יאוחדו כל טפסי ההגרלה ויבוצע שתי ההגרלות לפרסים האמורים בס’ 1.5.2 – 1.5.3 לעיל.
 • לאחר ביצוע ההגרלות תאתר עורכת ההגרלה את הזוכים, תודיע להם על זכייתם ותוודא עמידתם בתנאי התקנון.
 • עורכת ההגרלה תהא זכאית לפרסם שמות הזוכים, לרבות תמונתם, בכל פרסום עתידי שתערוך.
 1. המפקח
  • המפקח יהא אחראי על ביצוע ההגרלות, פניות המשתתפים, הכרעה בכל מקרה אי הבנה, ספק, קושי או ערעור, לרבות פרשנות תקנון זה, והכרעה בכל מחלוקת בין עורכת ההגרלה לבין זוכה או משתתף אחר.
 • החלטת המפקח תהא סופית ועורכת ההגרלה וכל משתתף מוותרים מראש על כל טענה ו/או תביעה בקשר עם הכרעת המפקח.
 1. כללי
  • בהשתתפותו, מסכים, מצהיר ומאשר כל משתתף כי קרא את התקנון וכי הוא מקבל עליו את מלוא הוראותיו.

 

 • למשתתפים, לרבות כל זוכה, לא תהא כל טענה או זכות כלשהי, בדבר כל תקלה, איחור, עיכוב, ביטול, שינוי תנאים או כל פעולה אחרת שתנקוט או לא תנקוט עורכת ההגרלה בשל כל סיבה, ולא תשמע כל טענה בדבר איזה נזק, ישיר או עקיף, שייגרם למי מהמשתתפים בגין ביצוע או אי ביצוע ההגרלה או איזה חלק ממנה.

 

 • כל משתתף וזוכה מסכים, מצהיר ומאשר כי עורכת ההגרלה תהא רשאית לפרסם על דבר השתתפותו ו/או זכייתו בכל אמצעי תקשורת, לרבות, אך לא רק, במסגרת פרסומים מסחריים מכל סוג שתבצע עורכת ההגרלה בכל עת, לרבות בשידורים ישירים, חוזרים או עיתיים.

 

 • משתתף אשר יבטל את עסקת הרכישה, בכל מועד, לא יהא זכאי להשתתף בהגרלה, וככל שביטל העסקה לאחר זכייתו – יחויב בהחזר הפרס למחסני עורכת ההגרלה, על חשבונו.

 

 • תקנון זה מפורסם באתר המרשתת של עורכת ההגרלה וכן בכל חנות מחנויותיה.

 

תקנון הגרלה

 

 1. הגדרות
  • עורכת ההגרלה: פיקצ’ייר בע”מ;
 • “החנויות”: כל החנויות השייכות לרשת החנויות של עורכת ההגרלה, הידועות בשמן המסחרי: קסיאס או cassias;
 • “ההגרלה”: 3 הגרלות , שייערכו ע”י עורכת ההגרלה, בהתאם להוראות תקנון זה וההודעה בדבר מתן היתר כללי לעריכת הגרלות לפרסומת מסחרית לפי חוק העונשין, תשל”ז – 1977 ואשר תקנון זה הוא תקנונה;
 • “המפקח”: עורך הדין יעקב סער, משד’ שאול המלך 8, תל אביב;
 • הפרסים:
  • 3 כורסאות מדגם ריצ’י, אשר יוגרלו כורסה אחת ליום, לרוכשים החל מיום החל מיום ראשון, 4.52022 ועד ליום 06.12.2021, לא כולל ימים בהם החנויות סגורות בשל שבת, חג וכיו”ב;
 1. המשתתפים
  • רשאי להשתתף בהגרלה כל לקוח, אשר יבצע בתקופת ההגרלה, באיזו חנות מהחנויות, רכישה
 • לא רשאים להשתתף בהגרלה:

קטינים ופסולי דין;

המפקח, בעלי מניות עורכת ההגרלה, מנהליה ועובדיה ובני משפחותיהם מדרגה ראשונה.

 1. תקופת ההגרלה

ראשון, 29.112021 ועד ליום 06.12.2021,

 1. השתתפות בהגרלה
  • רשאי להשתתף בהגרלה כל לקוח אשר ביצע רכישה.
 • כל לקוח רשאי להשתתף בהגרלה פעם אחת בלבד;
 • כל משתתף ימלא טופס המצוי בחנות וישלשלו בתיבת ההגרלה המצויה בחנות בה רכש את הטובין המקנים לו הזכות להשתתף בהגרלה;
 • כל זוכה באיזו מההגרלות יידרש להציג את החשבונית המקורית המעידה על עמידתו בתנאי ההגרלה כאמור בתקנון זה. ככל שלא עלה בידי הזוכה להציג החשבונית האמורה, תיפסל זכייתו ותערך הגרלה חוזרת בין כל הזכאים להשתתף באותה הגרלה;
 • עורכת ההגרלה תהא זכאית לדרוש מכל זוכה לשלם עלות הובלת הפרס בו זכה, ממחסניה ועד למקום בו יבקש לקבלו.
 1. שיטת ההגרלה
  • כל ההגרלות יבוצעו ביום חמישי, 09.12.2021, בשעה 12:00 במשרדי המפקח.
 • בתום ביצוע ההגרלות של הפרסים היומיים, ווידוי עמידת הזוכים בתנאיהם, יאוחדו כל טפסי ההגרלה ויבוצע שתי ההגרלות לפרסים האמורים בס’ 1.5.2 – 1.5.3 לעיל.
 • לאחר ביצוע ההגרלות תאתר עורכת ההגרלה את הזוכים, תודיע להם על זכייתם ותוודא עמידתם בתנאי התקנון.
 • עורכת ההגרלה תהא זכאית לפרסם שמות הזוכים, לרבות תמונתם, בכל פרסום עתידי שתערוך.
 1. המפקח
  • המפקח יהא אחראי על ביצוע ההגרלות, פניות המשתתפים, הכרעה בכל מקרה אי הבנה, ספק, קושי או ערעור, לרבות פרשנות תקנון זה, והכרעה בכל מחלוקת בין עורכת ההגרלה לבין זוכה או משתתף אחר.
 • החלטת המפקח תהא סופית ועורכת ההגרלה וכל משתתף מוותרים מראש על כל טענה ו/או תביעה בקשר עם הכרעת המפקח.
 1. כללי
  • בהשתתפותו, מסכים, מצהיר ומאשר כל משתתף כי קרא את התקנון וכי הוא מקבל עליו את מלוא הוראותיו.

 

 • למשתתפים, לרבות כל זוכה, לא תהא כל טענה או זכות כלשהי, בדבר כל תקלה, איחור, עיכוב, ביטול, שינוי תנאים או כל פעולה אחרת שתנקוט או לא תנקוט עורכת ההגרלה בשל כל סיבה, ולא תשמע כל טענה בדבר איזה נזק, ישיר או עקיף, שייגרם למי מהמשתתפים בגין ביצוע או אי ביצוע ההגרלה או איזה חלק ממנה.

 

 • כל משתתף וזוכה מסכים, מצהיר ומאשר כי עורכת ההגרלה תהא רשאית לפרסם על דבר השתתפותו ו/או זכייתו בכל אמצעי תקשורת, לרבות, אך לא רק, במסגרת פרסומים מסחריים מכל סוג שתבצע עורכת ההגרלה בכל עת, לרבות בשידורים ישירים, חוזרים או עיתיים.

 

 • משתתף אשר יבטל את עסקת הרכישה, בכל מועד, לא יהא זכאי להשתתף בהגרלה, וככל שביטל העסקה לאחר זכייתו – יחויב בהחזר הפרס למחסני עורכת ההגרלה, על חשבונו.

 

 • תקנון זה מפורסם באתר המרשתת של עורכת ההגרלה וכן בכל חנות מחנויותיה.